BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ZİNA

Bilindiği üzere evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik birliğinin kurulmasıyla birlikte de eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları söz konusudur. Bu sorumlulukları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak,
  • Müşterek çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine özen göstermek,
  • Birlikte yaşamak,
  • Birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğünü yerine getirmek,
  • Birbirlerine yardımcı olmak.

Görüldüğü üzere cinsel sadakat evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulması sonucunda eşler için doğan sorumluluklardan biridir. Zina sebebiyle bu sorumluluğun ihlali halinde tarafların boşanma kararı alması, Türk Hukukunda özel boşanma davası sebeplerinden biri olarak sayılmaktadır. Zina mutlak bir boşanma sebebidir. Dolayısıyla çeşitli bahanelere dayanılarak zina meşrulaştırılamaz.

FARKLI BİR BOŞANMA SEBEBİYLE DAVA AÇILDIKTAN SONRA ZİNA EYLEMİNİN ÖĞRENİLMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Kural olarak; zina sebebiyle değil de başka bir boşanma sebebine dayanılarak açılan boşanma davasında zinaya dayalı deliller sunulamaz, zinaya dayalı boşanma talebinde bulunulamaz. Tazminat ve nafakaya ilişkin talepler konusunda da zinaya dayanılamaz. Çünkü davada karar, açılan boşanma davasının dava dilekçesinde yer alan dava konusu olarak belirlenen hususlar doğrultusunda verilecektir. Ancak usul gereği daha sonradan ortaya çıkan hususların davaya dahil edilebilmesi için bir takım yollar mevcuttur. Şöyle ki;

  • HMK Md:141 (İddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi)
  1. “Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler.Ön inceleme duruşmasında taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia genişletilemez yahut değiştirilemez.
  2. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakat hükümleri saklıdır.”

Yukarıda belirtilen kanun maddesine dayanarak tarafların zina ile ilgili davaya şu şekilde talep sunması gerekir.

  • Ön inceleme aşamasına gelmeden; cevap dilekçesi verilmediyse cevap dilekçesi aşamasında ya da cevaba cevap dilekçesi verilirken boşanma sebebi olarak ileri sürülebilir,
  • Ön inceleme aşamasında ise; eğer karşı taraf mazeret sunmadan ön inceleme duruşmasına gelmemişse, zina sebebini davaya dahil etmek isteyen taraf muvafakat aramadan ileri sürebilir.

Bu şartlar sağlanamazsa açılan boşanma davası hangi boşanma sebebiyle açılmışsa o sebep gözetilerek mahkemece karara çıkarılır.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN ZİNA EYLEMİ ÖĞRENİLDİĞİNDE YENİ DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Evet açılabilir. Şöyle ki; taraflar zina dışında başka bir sebebe dayanarak boşanma davası açmışlarsa, bu davada zina sebebini ileri süreceği gerekli şartlar sağlanamıyorsa, ilk açtığı boşanma davası devam ederken tarafların özel boşanma sebebi olan zina sebebine dayalı olarak yeni bir dava açması mümkündür. Açtıkları bu yeni boşanma davasının ilk açtıkları boşanma davası ile birleştirilmesini talep edebilirler. Bu şekilde yeni delil sunarak iddialarını ispat edebilirler. Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmek için, ilk açılan davanın kesinleşmesinin beklenilmesine gerek yoktur.