ihbarname ihtarname

İHTARNAME / İHBARNAME NEDİR?

İhtarname’nin tanımı Noterlik Kanunu 98. Madde’de yapılmıştır. Buna göre ihtarname “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. İhtarname veya ihbarname işlemleri Noterlik Kanununda öngörülen şekil ve şartlara göre yapılır.” Denilmektedir.  İhtarname gönderme Noterlik Kanunu’nda noterin görevleri arasında sayılmıştır. Kanuna göre ihtarnamede bulunması gereken şartlar da açıkça belirtilmiştir.

Noterlik Kanunu 106. Maddeye göre; Her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarname:

  1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini,
  2. İhtar ve ihbar konusunu,
  3. İstemde bulunanın imzasını,
  4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), Kapsar. İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir.

İhtarname bizzat talepte bulunan kişi tarafından noter aracılığıyla gönderilebileceği gibi talepte bulunanın avukatı tarafından hazırlanıp noter vasıtasıyla gönderilebilmektedir. Noter aracılığı ile gönderilen ihtarnamelerde satır ve sayfa sayısına göre ücretlendirmeler değişmekte, fazla sayfa sayısı olması halinde notere ödenecek tutar artmaktadır. Dolayısıyla ihtarname hazırlanırken kısa, net ve açık ifadelerle anlatımın faydası olacağı, bir dava dilekçesi olarak değerlendirilmemesi gerektiği de göz önüne alınmalıdır.

ihbarname nedir

İHTARNAMENİN KONUSUNU NELER OLUŞTURUR?

İhtarname her türlü sözleşmeden kaynaklı hakkın ileri sürülmesi, sözleşmenin sona erdirilmesi veya kurulması sebeplerine dayanabileceği gibi bir hakkın ihlal edilmesini önleme, ihlali sona erdirme veya uyarma; borçlu konumunda bulunan kişinin vadesi gelmiş borcu sebebiyle Türk Borçlar Kanununun 117. Maddesi gereği “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer.” şartı doğrultusunda temerrüde düşürme amacıyla da hazırlanabilir.  Yine kira sözleşmelerinin sona erdirilmesi veya kira borcunun ödenmemesine nedeniyle gönderilecek ihtarlar, iş sözleşmesinden kaynaklı ihtarlar, mal alım satımından kaynaklı satış sözleşmesine ilişkin ihtarlar, terk nedeniyle açılacak boşanma davalarında gönderilmesi gerekli ihtarlar ve benzeri hayatın olağan akışı içerisinde sıkça karşılaştığımız durumlar da ihtarnamelerin konusunu oluşturmaktadır. Bildirimin noter kanalı ile ihtarname hazırlanarak yapılması ileride açılması muhtemel bir davada önemli bir ispat aracı olarak fayda sağlamaktadır.

İHTARNAMENİN AMACI NEDİR?

İhtarname Noter aracılığıyla gönderilecek olması nedeniyle masraflı olmasına karşın ileride aleyhe/lehe açılabilecek dava veya takiplerde kişiye ispat noktasında fayda sağlayabilecek olması nedeniyle hukuk düzeni içerisinde önemli bir yere sahiptir. İhtarnamenin hazırlanması hususunda dikkat ve özen ile hareket etmek gerekir. Bunun başlıca sebebi ihtarnamenin kişiyi bağlayıcı niteliği nedeniyle yanlış veya eksik hazırlanmış olması halinde ileride hak kaybına sebebiyet verebilecek olmasıdır. Bu nedenle uzman bir avukat yardımıyla ihtarname hazırlanması, hak kaybı riskini ortadan kaldırmak ve eksik bir hususun bırakılmaması açısından önem arz etmektedir. Nitekim bazı hallerde ihtarname doğrultusunda dava açılmasına gerek olmaksızın tarafların uzlaşma yolunu tercih ettikleri de görülmektedir. Bu durum da uzun ve masraflı dava süreçlerinin de önüne geçilebilmektedir. Yine tarafınıza noter kanalı ile yapılmış ihtarnamelere noter kanalıyla cevap verilmesi fayda sağlayacaktır.

İHTARNAME ÖRNEKLERİ

İHTARNAME ÖRNEĞİ 1 

KEŞİDECİ                     :                                        (T.C.

Adres:

MUHATAP                  :                                         (T.C

Adres:

  1. KONUSU : ……………….. ayı kira bedeli ……………..TL’nin ödenmesi, ödenmediğinde tahliye ve alacak davası açacağımızın ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR                       :

1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan tarafıma ait taşınmazda ../../…. tarihli kira mukavelesi gereği aylık ……………..TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2- Her ayın 1 ile 5’i arasında Bankaya yatırmanız gereken kira bedellerinden ……………TL ……………. ayı kira bedelini bugüne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

3- ………………TL ………….. ayı kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Türk Borçlar Kanunu 315. maddesi gereğince hakkınızda yasal yollara başvurulacağı, alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

NETİCE VE İSTEM       :

İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde …………..TL ………….. ayı kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

KEŞİDECİ (İmza)

 

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/…

İHTARNAME ÖRNEĞİ 2

 

KEŞİDECİ                     :                                        (T.C.

Adres:

MUHATAP                  :                                         (T.C

Adres:

T.KONUSU                  : Kira sözleşmesinin …………… itibari ile yenilenmeyeceği ve bu tarihe kadar kiralananın tahliyesi ihtarıdır.

SAYIN MUHATAP;

Maliki bulunduğum ………………………………….adresindeki gayrimenkulde, ………….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız.

Kiralananı kullandığınız ……… senelik süre zarfı içerisinde kira sözleşmesinden kaynaklı olarak TÜFE endeksi baz alınarak yapmanız gereken artışların eksik olarak yapıldığı, bu nedenlerle aradan geçen zamanda makul bir kira artışı olmadığı gibi eksik kira tutarı yatırdığınız da yapılan hesaplamalarda ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda arz ve izah edildiği üzere yenileme ile ilgili olarak yeni bir kira kontratı talebiniz var ise ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 (ÜÇ) GÜN içerisinde tarafıma CEVAP VERMENİZİ,

 

Aksi takdirde başka bir ihtara gerek olmaksızın iş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacağım hakkında talep ve dava hakkım saklı kalmak üzere, kira sözleşmesinin, dönem sonu olan ………………… tarihi itibarı ile yenilenmeyeceğini, ve bu tarihe kadar gayrimenkulün tahliyesini, aksi taktirde yasal yollara başvuracağımı İHTAR ederim.

 

                                                                                                                      KEŞİDECİ (İmza)

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba HIZLI TEBLİGAT vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim.  …/…/…

Keşideci

İmza

İHTARNAME ÖRNEĞİ 3

 

KEŞİDECİ                     :                                        (T.C.

Adres:

MUHATAP                  :                                         (T.C

Adres:

T.KONUSU                  : 4857 sayılı İş Kanununun 24. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği iş akdinin haklı nedenlerle derhal feshinin bildirimi ve bu fesih neticesinde iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarımın tarafıma ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR           :

SAYIN MUHATAP;

Bildiğiniz üzere …………… tarihinden itibaren şirketinizde ……… olarak çalışmaktayım.

(Bu kısım iş akdinin haklı nedenle derhal feshine sebebiyet veren olayların anlatımı detaylı şekilde doldurulacaktır. Örneğin maaşın yatırılmaması nedeniyle 4857 sayılı kanunun 24/2-e maddesi doğrultusunda fesih)

Diğer tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, haklı nedenlerle feshim nedeni ile kıdem süremin hesaplanarak kıdem tazminatımın, işe başladığım tarihten iş akdimin feshi tarihine kadar çalıştığım halde ödenmeyen fazla mesai ücretlerimin, resmi tatil ve dini bayram ücretlerimin ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm alacaklarımın iş bu fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde tarafıma ödenmesini aksi halde yasal yollara müracaat edileceği ihtar ederim.

KEŞİDECİ (İmza)

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba HIZLI TEBLİGAT vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim.  …/…/…

Keşideci

İmza

İHTARNAME 4

KEŞİDECİ                     :                                        (T.C.

Adres:

MUHATAP                  :                                         (T.C

Adres:

KONU                           : Parasal yükümlülüklerinizin bu ihtarın tebliğinden itibaren …. gün içinde yerine getirilmesi, aksi halde 1163 sayılı yasanın 27. maddesi gereği ihraç işlemine başlanacağı ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR           :              

1- Kooperatifimizin üyesi bulunmaktasınız. Aşağıda dökümü yapılan parasal yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz nedeni ile üyelik görevinizi yerine getirmemiş bulunmaktasınız.

2- Bu nedenle, aşağıda dökümü yapılan ve ../../…. tarihi itibarı ile hesaplanan bu borcunuzu, bu ihtarın size tebliğinden itibaren …. gün içinde ödemenizi, aksi halde 1163 sayılı yasanın 27. maddesi gereği ihraç işlemine başlanacağını ihtaren bildiririz. Gecikilen aidatlara genel kurul kararları gereği aylık % 10 faiz uygulanmıştır.

BORÇ DÖKÜMÜNÜZ

BORÇ MİKTARI           TARİHİ

3- Ayrıca kooperatif inşaatını ikmal eden ……………… Ltd. Şti’ye inşaat sözleşmesi gereği ../../…. tarihi itibari ile …………….TL ödemeniz gerekmekte olup, ödemediğiniz bu meblağdan sözleşmenin …. maddesi gereği kooperatif de sorumlu bulunmaktadır. Bu nedenle, ../../…. tarihi itibarı ile hesaplanan bu borcunuzu da …. gün içinde ödemenizi, aksi halde ihraç işlemine başlanacağını ihtaren bildiririz.

ANA PARA BORCU

FAİZ BORCU

TOPLAM BORÇ

KEŞİDECİ(İmza)

SAYIN NOTER;

Üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının ivedi olarak muhataba tebliği ile bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ açıklaması olan bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederiz.    …/…/…

KEŞİDECİ

                                                                                                                      İmza

İHTARNAME ÖRNEĞİ 5

 

KEŞİDECİ                     :                                        (T.C.

Adres:

MUHATAP                  :                                         (T.C

Adres:

KONU                          :           ………… tarihinden itibaren bildirimsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmeyen muhatabın işe gelmemek için geçerli bir mazereti varsa bildirmesi; aksi takdirde hakkında 4857 sy. yasanın 25/II-g bendi uyarınca işlem yapılacağı ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR           :

  1. Muhatap, müvekkil şirkette çalışmakta olup …..-…… tarihleri arasında işe gelmemiştir. Bu durum işyerinde tutulmuş olan ve ekte sunulu tutanaklarla da sabittir.
  2. Muhatabın işe gelmemek için haklı bir sebebinin bulunup bulunmadığını öğrenmek adına işbu ihtarnamenin keşide edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

TALEP SONUCU          : Yukarıda açıklanan haller sebebiyle;

Muhatabın işbu ihtarnameyi tebellüğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde mazereti ve haklı bir sebebi var ise bildirmesini; aksi takdirde hakkında 4857 sy. yasanın 25/II-g bendi uyarınca işlem yapılar yapılarak iş akdinin feshedileceği tebliğ olunur. Saygılarımla.

KEŞİDECİ(İmza)

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.    …/…/…

KEŞİDECİ

İmza

İHTARNAME ÖRNEĞİ 6

KEŞİDECİ                     :                                        (T.C.

Adres:

MUHATAP                  :                                         (T.C

Adres:

KONU                         : Kesinleşen mahkeme kararı uyarınca işe iade talebidir.

AÇIKLAMALAR                       :

………. tarihinde yapılan iş akdinin feshi işlemi, İstanbul ……. İş Mahkemesi’nin …… E., …….. K. sayılı ……. tarihli kararı ile geçersiz sayılmıştır ve işe iadeye karar verilmiştir. Ek olarak kararın kesinleşmesine kadar geçecek 4 aylık ücret ve diğer haklarının kendisine ödenmesine, yasal süresi içerisinde başvurmasına rağmen işe başlatılmaması durumunda 4 aylık brüt ücreti tutarında tazminatın tarafıma ödenmesine karar verilmiştir. Bu karar Yargıtay …… Hukuk Dairesi’nin …….. tarih …….. E. ve …….. K. sayılı ilamı ile kesinleşmiştir. Kesinleşen mahkeme kararına istinaden daha önce çalıştığım aynı pozisyonda çalışmak üzere işe başlama talebini bildiririm. Saygılarımla.

KEŞİDECİ (İmza)

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının daireniz dosyasında saklanmasını, bir nüshasının da tebellüğ şerhli olarak tarafıma verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. …/…/…

KEŞİDECİ

İmza

2 Responses to İHTARNAME / İHBARNAME NEDİR?