Sorularınız ve Yanıtlarımız

Avukatlarımıza sizler tarafınan en çok sorulan soruları listeledik. Sizde en çok sorulan sorularımıza gözatabilirsiniz.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışılan işyerinden, sözleşme bitiminde kıdem tazminatı talep edilemez. Belirli süreli iş sözleşmesi, belli işlerde veya belli bir işin tamamlanması için işveren ile işçi arasında yazılı olarak yapılan sözleşmelerdir. Belirli süreli iş sözleşmeleri işin bitimi ile veya sözleşmede kararlaştırılan şartın gerçekleşmesiyle kendiliğinden sona erer. Kendiliğinden sona eren bu iş sözleşmelerinde kıdem tazminatına hak kazanılamaz. Ancak, belirli süreli iş sözleşmesi sözleşmede kararlaştırılan işin bitiminden önce işveren tarafından haksız nedenlerle, işçi tarafından haklı nedenlerle feshedilirse işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmişse her şekilde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bu feshin haksız olması gerekir. İşveren haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetmişse veya işçinin yaptığı fesih haksız bir fesih ise işçi, kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İşçinin ölmesi halinde geriye kalan mirasçıları kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler. İşçinin iş kazası veya başka surette ölmesinin bir önemi yoktur. İş kazasında ölüm halinde işçinin %100 kusurlu olmasının da bir önemi yoktur. İşçinin ölümü halinde mirasçıları kıdem tazminatına hak kazanır.

Kadın işçi, iş akdini evlenme gerekçesiyle feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. İş Kanunu, sadece kadın işçiye özgü olmak üzere, evlilik gerekçesiyle iş akdini feshederek kıdem tazminatını alma imkanı tanımıştır. Kadın işçi, evlendiği tarihten başlamak üzere 1 yıl içinde iş akdini feshederse kıdem tazminatı alabilir. Evlilikten itibaren 1 yıldan fazla süre geçerse, bu gerekçeyle akit feshedilemez.

İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmişse her şekilde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bu feshin haksız olması gerekir. İşveren haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetmişse veya işçinin yaptığı fesih haksız bir fesih ise işçi, kıdem tazminatına hak kazanamaz.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin II fıkrasının (f) bendine göre, işçinin işyerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir hal olarak kabul edilmiştir. Böyle bir durumda işveren, süresi belirli olsun ya da olmasın işçinin iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilir.

Kıdem tazminatı, zamanaşımı süresi içinde talep edilebilecek bir tazminattır. Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır. İşçi 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde kıdem tazminatı talebiyle iş davası açmadığı takdirde, bir daha bu çalışmasıyla ilgili kıdem tazminatı davası açamaz; açsa bile zamanaşımı def’iyle karşılaşır.

Bedelli askerlik yapanların temel eğitimde geçirdikleri 21 gün çalışma süresinden sayılacak. İşverenin, bedelli askerlik sebebiyle temel askerlik eğitimine katıldığı gerekçesiyle işçiyi işten çıkarma hakkı bulunmuyor. Dolayısıyla muvazzaf askerlik görevini yerine getirmesi nedeniyle işten çıkarılan bir işçinin başta işe iade davası olmak üzere, kıdem ve ihbar tazminatını talep etme hakkı var.

Mirasın reddi, Murisin (miras bırakanın) ölümü üzerine kanuni veya atanmış mirasçılarının, kendilerine geçen mirası kabul etmeme hususundaki ileri sürmüş oldukları beyanlardır. Kanun mirasın reddi hakkını, kanuni ve atanmış mirasçılara tanımıştır. Atanmış mirasçı, miras sözleşmesi ile mirasçı atanmış olsa bile, mirası reddedebilir. Mirasın reddi Türk Medeni Kanunun 605-618. Maddeleri arasında düzenleniş olup mirasın reddi yolunun kullanılmasındaki usul ve esaslar belirlenmiştir. Detaylı bilgi için Mirasın Reddi makalemizi inceleyebilirsiniz.

Mirasın reddi, miras bırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılmalıdır. Detaylı bilgi için Mirasın Reddi* makalemizi inceleyebilirsiniz.

Mirasın reddi için gerekli olan belgeler; mirasçının son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış veraset ilamı ve mirasın reddi başvuru dilekçesinden ibarettir. Her davanın kendi özelinde farklı durumları mevcut olduğu için başvuru yapılmadan önce miras hukuku alanında çalışan bir avukattan hukuki yardım alınması ve başvurunun avukat yardımı ile yapılmasında fayda vardır.